clock menu more-arrow no yes

Shancheng Lameizi Hot Pot

1530 South San Gabriel Boulevard, , CA 91776

(626) 766-1700