clock menu more-arrow no yes

Kazuki sushi

13212 Sherman Way, , CA 91605

(818) 764-6989